Záróvizsga


Záróvizsga

A 2017. júliusi záróvizsga tematikája

Záróvizsga tematika

 • Szociológia szak
 • Humán erőforrás menedzsment szak
 • Antropológia szak

 Szociológia szak

B. Kortárs társadalomelméletek

Morrel, Julius (2000) Szociológiaelmélet. Budapest. Osiris illetve Pokol Béla (2004) Szociológiaelmélet. Budapest: Századvég valamint Balogh István-Karácsony András (2000) Német társadalomelméletek. Budapest: Balassa és Merton, R. K. (2002) Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Budapest: Osiris. MEGJEGYZÉS: Használható ez előadás kézírata is (alább K jelöléssel).

Társadalmi struktúra

 • Andorka Rudolf (1998) Bevezetés a szociológiába: Társadalmi szerkezet és rétegződés. Budapest, Osiris
 • Angelusz R(szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei, 10-23 156-177
 • Weber, Max: Gazdaság és társadalom 1/I, 303-308.
 • Róbert Péter (szerk.) Társadalmi moblilitás, hagyományos és új megközelítések 12-25, 220-251

Gazdaságszociológia 

Könyvészet:

 • Andorka R: (1998) "Gazdaság", In: Bevezetés a szociológiába, 404-419 old .
 • Smelser N. J. - Swedberg R. (1997). A gazdaság szociológiai szemléletmódja. In Lengyel Gy.-Szántó Z. (szerk.). Gazdasági rendszerek és intézmények szociológiája.
 • Szántó Z. (1994). A gazdaság társadalmi beágyazottsága. Megjegyzések a gazdaságszociológia és a szocioökonómia újabb irodalmából. Szociológiai Szemle 1994/3.

A közvélemény szociológiája

Péter László (2002) A közvélemény szociológiája. Csíkszereda: Alutus Könyvkiadó

Település szocio-antropológiája

A. Vidékszociológia

 1. A parasztfalu és a paraszti közösség. Kiss Dénes (2007) Gazdasági-társadalmi folyamatok az erdélyi falvakban, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvár, 7-17.old.
 2. Az átalakult falu. Új típusú elhatárolódások a vidéki társadalomban. Kiss Dénes (2007) Gazdasági-társadalmi folyamatok az erdélyi falvakban, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvár, 24-28.old.
 3. Gazdálkodási rendszerek az európai mezőgazdaság történetében. Kiss Dénes (2007) Gazdasági-társadalmi folyamatok az erdélyi falvakban, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvár, 29-37.old.
 4. Gazdálkodási stratégiák és üzemformák a poszt-szocialista román mezőgazdaságban. Kiss Dénes (2007) Gazdasági-társadalmi folyamatok az erdélyi falvakban, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvár, 56-62. old.
 5. A polgári- és szocialista falusi társadalom rétegződési modelljei Szelényinél. Szelényi Iván (1992) Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 85-90.old.
 6. Társadalmi csoportok Gencsen a rendszerváltás után. Borsos Endre – György István (1999) Gencs: egy erdélyi falu a parasztosodás útján. In: Borsos-Csite-Letenyei: Rendszerváltozás után. Falusi sorsfordulók a kárpát medencében. Számalk Kiadó, Budapest, 80-84.old.

B. Városszociológia

 1. Az ökológiai szemlélet és kritikája, Pásztor Gyöngyi (2006): Városszociológia. Elméletek és problémák, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvar, 13-24 old.
 2. Urbanizmus mint életmód. Városi életmódok. Pásztor Gyöngyi (2006): Városszociológia. Elméletek és problémák, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvar, 57-68 old.
 3. Urbanizációs elméletek Pásztor Gyöngyi (2006): Városszociológia. Elméletek és problémák, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvar, 37-46 old.
 4. Neomarxista városelméletek. Pásztor Gyöngyi (2006): Városszociológia. Elméletek és problémák, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvar, 27-32 old.
 5. Posztmoder város Pásztor Gyöngyi (2006): Városszociológia. Elméletek és problémák, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvar, 47-54 old.
 6. Városi szegénység Pásztor Gyöngyi (2006): Városszociológia. Elméletek és problémák, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvar, 81-94 old.

A vizsga menete:

I. Írásbeli záróvizsga: A fenti témákban egy 5-9 kérdésből álló írásbeli vizsgára kerül sor.

II. A szakdolgozat védése szóbeli bemutatás formában történik, a szokásos módon.

 

Humán erőforrás menedzsment szak

Kortárs társadalomelméletek

Morrel, Julius (2000) Szociológiaelmélet. Budapest. Osiris

Pokol Béla (2004) Szociológiaelmélet. Budapest: Századvég valamint Balogh István-Karácsony András (2000) Német társadalomelméletek. Budapest: Balassa és Merton, R. K. (2002) Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Budapest: Osiris. MEGJEGYZÉS: Használható ez előadás kézírata is (alább K jelöléssel).

Társadalmi struktúra

 • Andorka Rudolf (1998) Bevezetés a szociológiába: Társadalmi szerkezet és rétegződés. Budapest, Osiris
 • Angelusz R(szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei, 10-23 156-177
 • Weber, Max: Gazdaság és társadalom 1/I, 303-308.
 • Róbert Péter (szerk.) Társadalmi moblilitás, hagyományos és új megközelítések 12-25, 220-251

Humánerőforrás menedzsment

Szakirodalom: Karoliny M. & Poór J. (2004) Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv, KJK Kiadó, Budapest, 131-244.

Gazdaságszociológia

Könyvészet:

 • Andorka R: (1998) "Gazdaság", In: Bevezetés a szociológiába, 404-419 old .
 • Smelser N. J. - Swedberg R. (1997). A gazdaság szociológiai szemléletmódja. In Lengyel Gy.-Szántó Z. (szerk.). Gazdasági rendszerek és intézmények szociológiája.
 • Szántó Z. (1994). A gazdaság társadalmi beágyazottsága. Megjegyzések a gazdaságszociológia és a szocioökonómia újabb irodalmából. Szociológiai Szemle 1994/3.

A közvélemény szociológiája

Péter László (2002) A közvélemény szociológiája. Csíkszereda: Alutus Könyvkiadó

Szervezetszociológia

Csepeli György: A szervezkedő ember, Osiris Kiadó, 2001, 52-58, 64-71, 77-80

Demográfia és népesség és humán erőforrás

Veres Valér(2006): Demográfia és népességszociológia. Kolozsvár: Egyetemi kiadó

1. Adatforrások 13-22, 2. Népesedéselméletek, 62-69, 3. Születések, termékenység alapfogalmai 73-76, 4. Halálozások, halandóság, alapfogalmak, mérőszámok 93-98, 5. A házasságkötések és válások demográfiai vizsgálata. Alapfogalmak. 120-129 old.

Veres Valér(2015): Humán erőforrás es munkaerőpiac Romániában. Alapfogalmak (K, kézirat), BBTE

A vizsga menete:

I. Írásbeli záróvizsga: A fenti témákban egy 5-9 kérdésből álló írásbeli vizsgára kerül sor.

II. A szakdolgozat védése szóbeli bemutatás formában történik, a szokásos módon.

 

Antropológia szak

Kulturális antropológia

Szakirodalom

Eriksen, Th. Hylland (2006). Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába. Budapest: Gondolat. 11-59 old.

Letenyei László 2012: Kulturális antropológia. Budapest: Typotex

Letenyei László 2004: Településkutatás I-II. Budapest: Ráció. (II és III fejezet a tankönyvből és a hozzá tartozó szöveggyűjteményből)

van Willigen, John (2002). Applied Anthropology: An Introduction, Third Edition, Bergin-Garvey. 1-21 old.

Jelenkori antropológia

1. Kortárs antropológiai elméletek: egy meghatározó kortárs antropológiai elmélet részletes bemutatása

Irodalom:

Biczó Gábor (szerk.) (2003): Antropológiai irányzatok a második világháború után. Csokonai Kiadó, Debrecen.

Letenyei László (2012): Kulturális antropológia. Elmélettörténet. Typotex Kiadó, Budapest. VI. fejezet.

2. Posztmodern fordulat a kulturális antropológiában

Irodalom:

Biczó Gábor (2003): Posztmodern antropológia. In: Antropológiai irányzatok a második világháború után, Csokonai Kiadó, Debrecen, 252–256.

Letenyei László (2012): Posztmodern. In: Kulturális antropológia. Elmélettörténet, Typotex Kiadó, Budapest, 184–190.

3. A terepmunka újragondolása: a terepmunka mint térbeli praxis

Irodalom:

Clifford, James (2003): Térbeli gyakorlatok. (Terepmunka, utazás.) Magyar Lettre Internationale, 2003. nyár; 49: 11–17.

Hozzáférhető: http://www.c3.hu/scripta/lettre/lettre49/clifford.htm

4. Kritikai fordulat és az ismeretreprezentációs válság az antropológiában

Biczó Gábor (2011): Az ismeretreprezentációs válság és kutatás etikai háttere a kortárs antropológiaelméletben. Meditor, 2011(1): 83–96. Hozzáférhető: http://www.meditor.unideb.hu/meditor/med_cont/Meditor2011.1.pdf

5. A Margaret Mead – Derek Freeman vita tanulságai

Irodalom:

Appell, George N.(1984): Freeman's Refutation of Mead's Coming of Age in Samoa: The Implication for Anthropological Inquiry. The Eastern Anthropologist, 37: 183–214. Hozzáférhető: http://www.gnappell.org/articles/freeman.htm

Vö. Freeman, Derek (1983): Margaret Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an Anthropological Myth. Harvard University Press, Cambridge.

Társadalomszerkezet

 • Andorka Rudolf (1998) Bevezetés a szociológiába: Társadalmi szerkezet és rétegződés. Budapest, Osiris
 • Angelusz R(szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei, 10-23 156-177
 • Weber, Max: Gazdaság és Társadalom 1/I, 303-308.
 • Róbert Péter (szerk.) Társadalmi mobilitás, hagyományos és új megközelítések 12-25, 220-251

Társadalmi problémák

Péter László (2009) TP 5.0. Elmélet és empíria öt globális társadalmi probláma vizsgálatában. Kolozsvár: Kriterion Könyvkiadó

Gazdaságantropológia/szociológia 

Könyvészet:

 • Andorka R: (1998) "Gazdaság", In: Bevezetés a szociológiába, 404-419 old .
 • Lengyel György - Szántó Zoltán (szerk): Gazdaságszociológia. Aula kiadó, 2006.
 • Smelser N. J. - Swedberg R. (1997). A gazdaság szociológiai szemléletmódja. In Lengyel Gy.-Szántó Z. (szerk.). Gazdasági rendszerek és intézmények szociológiája.
 • Szántó Z. (1994). A gazdaság társadalmi beágyazottsága. Megjegyzések a gazdaságszociológia és a szocioökonómia újabb irodalmából. Szociológiai Szemle 1994/3.

Település szocio-antropológiája

A. Vidékszociológia/antropológia

1. A parasztfalu és a paraszti közösség. Kiss Dénes (2007) Gazdasági-társadalmi folyamatok az erdélyi falvakban, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvár, 7-17.old.

2. Az átalakult falu. Új típusú elhatárolódások a vidéki társadalomban. Kiss Dénes (2007) Gazdasági-társadalmi folyamatok az erdélyi falvakban, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvár, 24-28.old.

3. Gazdálkodási rendszerek az európai mezőgazdaság történetében. Kiss Dénes (2007) Gazdasági-társadalmi folyamatok az erdélyi falvakban, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvár, 29-37.old.

4. Gazdálkodási stratégiák és üzemformák a poszt-szocialista román mezőgazdaságban. Kiss Dénes (2007) Gazdasági-társadalmi folyamatok az erdélyi falvakban, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvár, 56-62. old.

5. A polgári- és szocialista falusi társadalom rétegződési modelljei Szelényinél. Szelényi Iván (1992) Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 85-90.old.

6. Társadalmi csoportok Gencsen a rendszerváltás után. Borsos Endre – György István (1999) Gencs: egy erdélyi falu a parasztosodás útján. In: Borsos-Csite-Letenyei: Rendszerváltozás után. Falusi sorsfordulók a kárpát medencében. Számalk Kiadó, Budapest, 80-84.old.

B. Városszociológia/antropológia

1. Az ökológiai szemlélet és kritikája, Pásztor Gyöngyi (2006): Városszociológia. Elméletek és problémák, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvar, 13-24 old.

2. Urbanizmus mint életmód. Városi életmódok. Pásztor Gyöngyi (2006): Városszociológia. Elméletek és problémák, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvar, 57-68 old.

3. Urbanizációs elméletek Pásztor Gyöngyi, (2006): Városszociológia. Elméletek és problémák, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvar, 37-46 old.

4. Neomarxista városelméletek. Pásztor Gyöngyi (2006): Városszociológia. Elméletek és problémák, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvar, 27-32 old.

5. Posztmodern város, Pásztor Gyöngyi (2006): Városszociológia. Elméletek és problémák, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvar, 47-54 old.

6. Városi szegénység, Pásztor Gyöngyi (2006): Városszociológia. Elméletek és problémák, Presa Universitara Clujeana, Kolozsvar, 81-94 old.

 

A vizsga menete:

I. Írásbeli záróvizsga: A fenti témákban egy 5-9 kérdésből álló írásbeli vizsgára kerül sor.

II. A szakdolgozat védése szóbeli bemutatás formában történik, a szokásos módon.

felveteli plakat 2018 300

Hetedik alkalommal vett részt a Babeș–Bolyai Tudományegyetem január 10. és 12. között Budapesten megszervezett Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon. A külföldi egyetemek között helyet foglaló intézmény képviselői három napon keresztül tájékoztatták...
Read more...
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem díjazta az oktatás és a tudományos kutatás területén 2017/2018-as egyetemi tanévben elért eredményeket. A díjakat ünnepség keretében adták át 2018. december 17-én az egyetem Aula Magna termében. A...
Read more...

Keress bennünket a Facebookon!

Elérhetőség

titkarsagTitkárság

1989 Dec. 21 u., 128 sz.

400604 Kolozsvár

Tel:  +40-264.42.46.74

        +40-264.41.99.58

Fax: +40-264.42.46.74

Tanulmányi épület

Plugarilor utca, 34 szám

400604 Kolozsvár

Térkép