Kutatási területek


Kutatási területek

Kutatás

 • Kutatási területek
 • Terepkutatások
 • Könyvek
 • Max Weber Alapítvány
 • Erdélyi Társadalom folyóirat

A BBTE Magyar Szociológia Tanszék munkaközösségének kutatási területei:

 • Kétnyelvűség, nyelvváltás, etnikumközi viszonyok Erdélyben
 • A romániai/erdélyi fiatalok szociológiai kutatása, hallgatói vizsgálatok, fesztivál-kutatások
 • A gazdasági átmenet, kisvállalkozások szociológiai kérdései
 • Nemzeti identitás, kisebbségi identitás, etnocentrizmus kutatása Erdélyben
 • Szegénység, újszegénység, városi szegények Erdélyben
 • Vidék- és falukutatás
 • Vallásosság, új vallási csoportok Erdélyben
 • Az erdélyi magyar média szociológiai sajátosságai
 • Társadalmi nemek és munkaerőpiac Romániában
 • Társadalmi struktúra és demográfiai folyamatok Erdélyben
 • Civil kurázsi: közvélemény és politikai kultúra kutatása

A tanszéki kutatások számos esetben más intézetekkel, illetve a karunk saját háttérintézményeivel együttműködésben történik. Legfontosabb hazai partnereink: Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány, Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpontja, Nemzeti Kisebbségkutató Intézet. Fontosabb külföldi partnereink: MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapesti Corvinus Egyetem - Társadalomtudományi Kar, ELTE TáTK, ELTE Kisebbségszociológia Tanszék, Szegedi Tudományegyetem - Szociológia Tanszék, Debreceni Tudományegyetem - Szociológia Tanszék.

 KUTATÁSI PROGRAMOK

A BBTE-n folyó szociológiai vonatkozású tudományos kutatómunka a tárgyidőszakban nagyszámú, nagyobb és kisebb kutatási programból, projektből tevődött össze. Az 1990-től fokozatosan újjászerveződő társadalomtudományi képzések között a szociológia is helyet kapott. Ebben az időszakban a tudományos kutatási témák megválasztása, és a hozzá rendelhető források felkutatása is sok esetlegességet hordozott magában. Talán a legnagyobb problémát az jelentette, hogy az oktató-kutatói körből hiányoztak azok a középgenerációhoz tartozó professzorok, amelyek köré szerveződhetett volna a kutatómunka – ez az állapot még 2002 után is, csökkenő mértékben fennállt.

Kiemelt szerepet kaptak a kutatási irányok kijelölésében, az ebben az időszakban kialakult külkapcsolatok (budapesti Oktatáskutató Intézet, ELTE Kisebbségkutató Tanszék, UCLA szegénységkutató program, Budapesti Corvinus Egyetem szociológia tanszéke, EBESZ Kisebbségi főbiztos hivatala stb.) A probléma másik oldala, hogy a magas akadémiai fokozattal (professzor, docens) rendelkező oktatók kis száma akadályozta az országos, illetve nemzetközi finanszírozáshoz való hozzáférést a tárgyidőszak első felében. A BBTE szociológia tanszék magyar oktatói kutatómunkájának egy jelentős része szorosan összefonódik a Max Weber Társadalomkutató Központtal és a BBTE Etnikumközi Kapcsolatok Kutatóközpontjával mint háttér-intézménnyekkel, mivel a tárgyidőszak legnagyobb részében a magyar állami forrásból származó kutatási támogatásokat nem utalták közvetlenül egy román állami közintézménybe, egyetemre. Másrészt a civil kutatóműhely könnyítette, közvetlenebbé tette a kapcsolattartást, az együttműködést, a romániai magyar intézményekkel, és hatékonyabbá tette egyes támogatási források kezelését, felhasználását.

A legfontosabb szociológiai kutatási programok a következők:

A Szociális Munka Tanszékcsoport kutatásai

Gyermekbántalmazás, gyermekvédelem, és a családon belüli erőszak kutatása

A szociális munka tanszéki közösség tudományos munkájának egy jelentős része gyermekek helyzetét, és a családon belüli viszonyokat, a nők helyzetét vizsgálják, és a bántalmazás és az elhanyagolás megelőzésre koncentrálnak. E kutatási irányon belül három nagyobb projektet említünk meg (Balkan Epidemiologic Study on Child Abuse and Neglect (BECAN), 2009-2012, FP7 EU, Global Progress Survey on Violence against children, UNICEF, 2011, WOSAFEJUS – Why Doesn’t She Press Charges? Understanding and Improving Women’s Safety and Right to Justice, 2009-2012, DAPHNE projekt). A kutatásban részt vevők: Antal Imola, a kutatás romániai vezetője, Adorjáni Júlia, Dávid-Kacsó Ágnes, Stoleru Maria, László Éva, Roth Mária, Diaconescu Maria.

Egy másik kapcsolódó projekt a Gyereknevelés a börtönrácsok mögött, futamideje 2009-2012. A kutatás romániai vezetője Müller-Fábián Andrea, további résztvevők: Roth Mária, Antal Imola, László Éva, Kolumbán Csilla és Rusu Dan Octavian. (részletesebben a legfontosabb kutatási eredményeknél)

Gyermekvédelem és online veszélyek. E kutatási irány az előbbinek egy leágazása, és az internet felhasználásának módozatait, hatásait célozta felleltározni, különös hangsúlyt fektetve azokra a problémákra és kockázatokra amelyekkel a gyermekek és tinédzserek a virtuális világban találkoznak. A kutatási irány felelőse az intézet részéről László Éva.

Elvégzett kutatások::

A 2006-2008 között zajlott Kockázatok és az internet használatának hatásai a gyermekek és tinédzserek körében, és a tudás alapú társadalom fele való haladás perspektívája című projektek. Ezt követte a két hullámban megvalósított nagyméretű kutatás (EU Kids Online I. és II., 2009-2010).

A kapcsolódó eredményeket 2008-ban megjelent kötetben foglalták össze: Teeneger’s in Action and Interactions Online in Central and Eastern Europe. Potentials and Empowerment, Risks and Victimization valamint a Beneficii şi riscuri ale utilizării internetului în rândul copiilor şi adolescenţilor című kötetben.

A kábítószerfogyasztás és más függőségveszélyek kutatása, megelőzési lehetőségei

A kutatási irány vezetője: Albert Lőrincz Enikő. Megvalósított kutatások: A serdülők attitűdjei a drogokról szimbólumelemzés alapján; a kábítószerfogyasztás és a függőségveszély pszicho-szociális vonatkozásai a kolozsvári egyetemi hallgatók körében: életminőség és mentális egészség.

A dohányzással kapcsolatos függőség-problémák társadalmi tényezőire vonatkozó kutatás a Building Capacity for Tobacco Research in Romania projekt része. Vezető partner:Davidson College din USA, partnerek: Semmelweis Egyetem, MOGYE.

Kapcsolódó publikációk: Albert-Lőrincz, M., Kádár, A., Krizbai T., Lukács-Márton, 2011, Relationship between the Characteristics of the Psychological ImmuneSystem and the Emotional Tone of Personality in Adolescents. Albert-Lőrincz, et. al., 2010, Flow and Anti-Flow as Oredictive and Protective Factors in the Life of Adolescents, 2010, Albert-Lőrincz M., Kadar A M, Lukacs R, Kovacs R, 2008,Study on adolescents’ awareness of life.

Daganatos betegek pszihoszociális helyzete, rehabilitációja

A kutatási program célja a daganatos betegek és túlélők distresszét és életminőségét vizsgálni a diagnózis- és prognózisközlés szempontjából sajátos romániai kontextusban. Kutatásaikban sajátos szociális szempont a daganatos betegek és a munkalehetőségek, jogok (CANWON).

A kutatási irány keretében sorra került kutatási programok: Kutatási és intervenciós projekt a Román Rákellenes Egyesülettel együttműködésben zajlik a pszichoszociális rehabilitációs programban résztvevő daganatos betegek számára. Partnerek: Román Rákellenes Egyesület -„Közös Sorsok” Csoport, és a Babeş – Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár. A rákbetegség pszicho-szociális vetületeinek vizsgálata Erdélyben 2006-2013, Semmelweis Tudományegyetem, Budapest és UEFISCDI, Bukarest. Kutatásvezető: Dégi L. Csaba, a kutatásban résztvevők: Ambrus Beáta, Balog Piroska, Cîmpianu Mihaela Elvira, Faludi Cristina, Fehér Gobesz Anikó, Fekete Nagy Andrea, Gábor Ferenc, Gáspár Annamária, Hanusz Stella, Kállay Éva, Lukács Gyula Ignác, Mild Brigitte, Sárosi Arthur, Vágási Júlia, Vitéz Carmen.

Kapcsolódó fontosabb publikációk, jelentős részük rangos (ISI) folyóiratokban, kiadónál jelent meg: Dégi L. Cs. 2005, 2006, 2008, Balog P, Dégi L. Cs, Balog P. 2009, Dégi L. Cs. 2011: Palliative social work in Central-Eastern Europe: The emerging experience of Romania, Oxford University Press, Dégi L. Cs. 2009: Non–disclosure of cancer diagnosis, Dégi L. Cs, Balog P, Kopp M, Kállay É, Thayer J, Csikai E. 2010, Kállay É, Dégi L. Cs, Vincze A. 2007: Dysfunctional attitudes, depression and quality of life in a sample of Romanian Hungarian cancer patients, Dégi L. Cs. 2013: In search of the sixth vital sign: cancer care in Romania (Supportive Care in Cancer).

Pszichiátriai betegek társadalmi integrációja

A program célja súlyos pszichiátriai zavarokban szenvedő felnőtt személyek esélyerősítése a társas integráció és a munkaerőpiacon való részvétel által, Accesegal program, Kutatásvezető: Müller-Fábián Andrea, résztvevők: Roth Maria, Rebeleanu Adina, Antal Imola, Rusu Dan, Dégi László Csaba, Diaconescu Maria, Berszan Lidia, Szabó Béla.

Kapcsolódó publikációk: Müller-Fábián Andrea, Roth, M, Rusu, D., Antal, I. 2010: The subject of discrimination and ostracism of mentally disabled persons in our society, Roth, M, Rusu, D., Müller-Fábián, A. 2010: Bolnavul psihic pe piata muncii, Roth, M, Müller-Fábián, A., Rusu, D. 2010: Perceptii si atitudini fata de persoanele bolnave psihic. rolul si fiabilitatea retelelor de suport în integrarea pe piata muncii a bolnavului psihic, Roth, M., Antal, I., Müller-Fábián, A., Rusu, D. 2009: How the manager perceived the mental illness people on the work market.

Iskolai teljesítmény társadalmi tényezői, a serdülő fiatalok problémái

A kutatási irány a román szociális munka tanszékkel közös. Több projekt kapcsolódik hozzá.

A legfontosabb projekt célja az iskolai siker társadalmi tényezőinek azonosítása és a Chapel Hill-i egyetem által kidolgozott Iskolai Siker Profilja (SSP - School Succes Profile, Romániában SSP-Ro) validálása. Futamideje 2007-2010. Kutatásvezető: Roth Mária, résztvevők: Antal Imola, Szabó Béla, Dégi László Csaba, Dávid-Kacsó Ágnes, Mezei Elemér (a magyar tagozatról).

Kapcsolódó publikációk: Roth, M., Hărăguș, P.T, Dămean, D., Mezei, E. 2009, Antal, I., László, É 2009: Relații dintre factorii individuali măsurați prin chestionarul PSS, Dávid-Kacsó, Á 2009: Rolul suportului familial în rezultatele școlare ale elevilor, Dávid- Kacsó, Á. 2010: The Role of Family Factors in School Outcomes at Different School Levels, Studia Universitatis Babes-Bolyai, Special Issue.

felveteli plakat 2018 300

Hetedik alkalommal vett részt a Babeș–Bolyai Tudományegyetem január 10. és 12. között Budapesten megszervezett Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon. A külföldi egyetemek között helyet foglaló intézmény képviselői három napon keresztül tájékoztatták...
Read more...
A Babeş–Bolyai Tudományegyetem díjazta az oktatás és a tudományos kutatás területén 2017/2018-as egyetemi tanévben elért eredményeket. A díjakat ünnepség keretében adták át 2018. december 17-én az egyetem Aula Magna termében. A...
Read more...

Keress bennünket a Facebookon!

Elérhetőség

titkarsagTitkárság

1989 Dec. 21 u., 128 sz.

400604 Kolozsvár

Tel:  +40-264.42.46.74

        +40-264.41.99.58

Fax: +40-264.42.46.74

Tanulmányi épület

Plugarilor utca, 34 szám

400604 Kolozsvár

Térkép