Oktatók publikációi


Veres Valér publikációi

Könyvek, szerkesztett kötetek

 

Népességszerkezet és nemzetiség. Egyetemi kiadó, Kolozsvár, 2015

Szociológiai mintázatok. Erdélyi magyarok a Kárpát Panel vizsgálatai alapján, NKI-ISPMN, Kolozsvár, Szerk: Veres Valér - Papp Z. Attila, 2012, p. 288

Románia. Tér, gazdaság, társadalom. (IV. Fejezet: Népesség és népesedés, 127-168 pp.) NKI-Kriterion, Kolozsvár, 2011 (szerk. Benedek József), 502 pp.

Kárpát Panel. Gyorsjelentés. Budapest, MTA ENKI, 2007. (társszerző: Papp Z. Attila) 308. pp

Demográfia és népességszociológia. Presa Universitara Clujeana (Egyetemi Kiadó), Kolozsvár, 2006. 196 pp.

            Nemzeti identitás Erdélyben – szociológiai olvasatban, Akadémiai kiadó, Budapest, 2005, 190 pp.

            A perifériából a centrumba. Az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredforduló után. Belvedere kiadó, Szeged 2005(szerkesztő, Gábor Kálmánnal közösen)

            A Kárpát-medencei magyarság demográfiai helyzete és előreszámítása, 1991-2021. KSH-NKI, Kutatási Jelentések 78, Budapest, 2005. (Hablicsek László – Tóth Pál Péter társszerzők)     

Társadalomstatisztika – Egyetemi jegyzet, Egyetemi kiadó, Kolozsvár 2001 (Mezei Elemér társszerző).

            A Duna Televízió erdélyi nézettsége. Kiadta a Hungária TVKA, Budapest, 1998 ( közösen Magyari Tivadarral);

            Nemzeti vagy nemzedéki integráció? Erdélyi középiskolások átalakulásban. Kiadja a Limes – Új Mandátum, Kolozsvár–Budapest, 2000, mint szerkesztő és társszerző; tanulmány: Nemzeti és állampolgári identitás az erdélyi középiskolások körében.

Liceeni ardeleni in tranzitie. Ed. LIMES, Cluj-Kolozsvár, 2000, mint szerkesztő és társszerző;

Magyar fiatalok a Partiumban és Belső-Erdélyben az ezredfordulón. Regionális gyorsjelentés. Max Weber SZK, Kolozsvár, 2002. (Magyari Tivadar, Csata Zsobor társszerzők)

RODOSZ Tanulmányok2003 /III. Társadalom és humántudományok. Kriterion, Bukarest -- Kolozsvár, 2003, szerkesztő és társszerző.

RODOSZ Tanulmányok2002 /III. Társadalom és humántudományok. Kriterion, Bukarest -- Kolozsvár, 2002, szerkesztő és társszerző

RODOSZ Tanulmányok III. Társadalom és humántudományok. Kriterion, Bukarest -- Kolozsvár, 2001, szerkesztő és társszerző

 

Kötetekben megjelent tanulmányok

Identitatea minoritară ca oglindă a identităţii majoritare. Analiza comparată a identităţii minorităţilor maghiare din România, Serbia, Slovacia şi Ucraina. [Minority identity as the mirror of majority identity] In: Boari, V, Gherghina, S., Murea, R. (ed): Regăsirea identităţii naţionale, Polirom 2010, 130-171 p.

            Veres Valér: A fiatalok munkaerőpiaci helyzete, a társadalmi közérzet és a problémaérzékelés rétegspecifikus eltérései. In: Kiss T. – Barna G. (szerk..) Erdélyi magyar fiatalok. Összehasonlító elemzés. Kolozsvár: ISPMN – Kriterion, 2011, 55-84.

Gábor Kálmán—Veres Valér: Ifjúsági korszakváltás Kelet-Európában. Az erdélyi magyar fiatalok helyzete. In: Kiss T. – Barna G. (szerk..) Erdélyi magyar fiatalok. Összehasonlító elemzés. Kolozsvár: ISPMN – Kriterion, 2011, 37-53.

            Situatia tineretului pe piata fortei de munca, problemele caracteristice si starea de spirit în spaţiul social, pe categorii [The situation of youth on labour market, specific problems, dispositions în social space], In: Kiss T., Barna G, Kozak Gy. (ed.)Tinerii maghiari din România. Dimensiuni comparative. Cluj-Napoca: ISPMN – Kriterion, 2011 63-96.

            Transformarea socială si tineretul în Europa de Est. Situaţia tinerilor maghiari din România. [Social transformation of youth in Eastern Europe. The case of Hungarians form Romania] In: Kiss T., Barna G, Kozak Gy. (ed.)Tinerii maghiari din România. Dimensiuni comparative. Cluj-Napoca: ISPMN – Kriterion, 2011, 39-56. (co-authors: Gábor Kálmán—Veres Valér)

Gyermekvállalási szándékok, családnagyság. [Childbearing intentions, family size] In: Speder Zs. (ed.). Párhuzamok. Anyaországi és erdélyi magyarok a századfordulón. KSH-NKI Kutatási jelentések 86. Budapest, 2009. 316. pp.Co-author with Spéder, Zsolt. 71-86.

A Kárpát-medencei magyarok nemzeti és állampolgári identitásának fő sajátosságai. In: Fedinec Csilla (szerk.): Értékek, dimenziók a magyarságkutatásban. Budapest: MTA – MTK EB, 2008, 35-60

 Percepţii si opinii privind integrarea României în Uniunea Europeană.(társz.: Kiss Z, Plugor R, Szabó J)In:Miscoiu, S ed. coord.: Percepţii si atutidini ale studenţilor Universitaţii”Babes-Bolyai” fatza de Uniunea Europeană., EFES, Cluj-Napoca, 2007. 41-63 p.

            A perifériából a centrumba. Az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredforduló után. [ From Periphery to Center. The Situation of Transylvanian Youth after the Milennium) Belvedere kiadó, Szeged 2005, 196 pp.(co-editor, with Gábor, Kálmán)

Orientări valorice şi atitudini privind familia, cuplul şi creşterea copiilor, In: Mureşan, Cornelia (szerk): Diferenţe de gen şi intergeneraţionale în comportamentul reproductiv şi de parteneriat familial, Presa Universitară Clujeană, 2005.

            Etnikai versus nemzeti identitás kise bbségi helyzetben – az erdélyi magyarok esete, In: Némedi Dénes – Szabari Vera (szerk): Kötő-jelek 2003. Az ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskolájának Évkönyve, Budapest, 2004

Adalékok Erdély 18. századi népessége etnikai összetételének kérdéséhez. In: Magyarország történeti demográfiai évkönyve, 2002, KSH NKI, Budapest.

Magyar fiatalok a Partiumban és Belső-Erdélyben az ezredfordulón. Regionális gyorsjelentés. Max Weber SZK, Kolozsvár, 2002. (Magyari Tivadar, Csata Zsombor társszerzők)

            Az életkor és a nemzeti identitás hatása a társadalmi kapcsolathálók alakulására Erdélyben. In: Sorbán A. (szerk): Szociológiai tanulmányok az erdélyi fiatalokról. Akadémiai k.– Scientia Budapest, 2002 pp.129-154.

The role of central and local public administration in the dynamics of inter-ethnic relations in Romania. Koferencia kötet: The annual European Group for Public Administration Conference 4.-7.09.2002 in Potsdam.

Erdély és az ifjúsági korszakváltás 2000 In A civil szféra szerepe a közösségfejlesztésben, 2000 (Somai J. szerk.), Kolozsvár, 2001.

A romániai magyarság népesedési viszonyai a’90-es években; In: Romániai magyar évkönyv (szerk. Bodó Barna), Kolozsvár ­ Temesvár, 2000.

A belső vándorlás trendjei Romániában és hatásuk a magyarlakta megyékre. In: Romániai magyar évkönyv (szerk. Bodó Barna), Kolozsvár ­ Temesvár, 2000.

Társadalmi integráció a magyar fiatalok körében In: Romániai magyar évkönyv 2001(Bodó Barna szerk.), Kolozsvár – Temesvár, 2001, p. 90-106. (SÓLYOM Andrea társszerző)

Folyóiratokban megjelent tanulmányok

The minority identity and the idea of unity of the nation: the case of Hungarian minorities from Romania, Slovakia, Serbia, and Ukraine, Identities 22 (1) 2015.

Társadalmi rétegződés és anyagi-jövedelmi különbségek Magyarországon és az erdélyi magyarság körében.Szociológiai Szemle 24. évf. 2014/2.

Népszámlálás 2011: A népességszám, foglalkozásszerkezet és iskolázottság nemzetiség szerinti megoszlása Romániában, Erdélyi társadalom, 11 (2) 2013, 23-54pp.

Transition to Adulthood and the Postponement of Childbearing: the Case of Transylvanian Hungarians from Romania. Romanian Journal of Population Studies vol IV. 2010 No. 1, 5-23 pp.

Az erdélyi magyarok nemzetről szóló reprezentációi. Erdélyi Társadalom, 2010 no. 1-2, 47-58.

Az erdélyi magyarok természetes nemzeti identitásának fő vonásai a Kárpát Panel 2007 tükrében. Erdélyi Társadalom, 2008 no. 1-2, 67-91 pp.

            Társadalmi kapcsolathálók Erdélyben a nemzeti hovatartozás kontextusában. Szociológiai Szemle 17. évf. No. 1-2/2007. 47-70 pp.

            Az erdélyi magyar tudományosság műhelyei. Korunk. XVIII. 2007. no.10. 15-19 pp.

            Az erdélyi kutatásfejlesztés mutatói (2003-2006) Korunk. XVIII. 2007. no.10. 104-109 pp.

            Jövőtervek – társadalmi származási kontextusban. Új Ifjúsági Szemle V. no. 2/2007. 52-66 pp.(Társszerzők: Veres Valér—Kiss Zita—Plugor Réka—Szabó Júlia) 52-66 pp.

            Középosztályosodási tendenciák vizsgálata a marosvásárhelyi Félsziget fesztivál résztvevői körében. WEB14-15, no. 1-2/2006. 35-46 pp.

Social Stratification and Ethnicity in Transylvania. How Does Social Class Matter?International Journal of Sociology, vol. 36, no. 1, Spring 2006, pp. 28–46.

Schimbări în structura ocupaţională şi de venituri. România, în context est-central european. Sociologie Românească, vol. III. No. 4/ 2005

Jövőtervek—társadalmi-származási kontextusban. Új Ifjúsági Szemle. 1/ 2005. 70-88.Az erdélyi magyarok nemzeti identitása a társadalmi és etnikai struktúra összefüggésrendszerében. Erdélyi Társadalom 1/2005. 71-96.

Identitate etnică vs. identitate naţională în poziţie minoritară. Cazul maghiarilor din Transilvania. .Altera 26-27/ 2005. 87-101

A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között regionális összehasonlításban. Erdélyi Társadalom, 1/2004.

Foglalkoztatottság és foglalkozásszerkezet Romániában 2002-ben, WEB. A Max Weber Szakkollégium kiadványa, 1/2004

Central and Local Public Administration in the Dynamics of Inter-ethnic Relations in Romania, Revista Transilvană de Ştiinţe Administrative 1/2003, (Salat Levente társszerző)

            Fertility Decline, Natural Increase and Ethnicity in Transylvania in last Two Decades, Würtzburgisher Geographische Manuscripte, Heft 63, 2003.

Erdély lakosságának természetes szaporodási folyamatai európai kontextusban az ezredfordulón. Korunk 1/2003.

A romániai magyarság csökkenésének okai a XX. század utolsó negyedében. Korunk, 2/2002.

A romániai magyarok demográfiai viszonyai a 2002. évi népszámlálás előzetes adatai tükrében. Demográfia 2-3/ 2002 Budapest. 319-337p.

Az erdélyi magyarok és románok közösségi identitása a társadalmi struktúra tükrében. Szociológiai szemle. Budapest, 4/ 2000

            Pénz vagy tudás? Az értelmiségi reprodukció sajátosságai, Korunk, Kolozsvár, 6/1998

            “A Kovászna és Kolozs megyei magyarok kisebbségi identitástudatának néhány vonása” Régió - Kisebbségtudományi szemle, Budapest, no. 3-4/ 1997.

            The Evolution of Internal Migrations in Romania In: Studia Universitatis Babes-Bolyai, Seria Sociologia-Politologia, Kolozsvár, no. 1-2/1996.

*

Rövidebb írások

A romániai magyar ifjúság civil szerveződéseinek, mozgalmi életének fejlettségi szintje.Hitel. Erdélyi Szemle, Csíkszereda, 5-6/1995 sz.

            Viata organizationala a tineretului maghiar din Romania, In: Web, Kolozsvár, (három nyelvű szociológiai diákkiadvány), 1/1995 sz.

            A romániai magyar ifjúsági szervezeti szféra, Korunk, 5/1996 sz.

 

felveteli plakat 2017

December 8-án nyílt meg, és a tervek szerint december 20-áig látogatható az a kiállítás, melynek keretében 17 trópusi lepkefaj több mint 160 élő egyedét tekintheti meg a kolozsvári közönség. A...
Read more...
A Babeș–Bolyai Tudományegyetem a legelső helyen szerepel a romániai egyetemek globális rangsorában az Egyetemi Metarangsor–2017 felmérés alapján, amely a hazai egyetemek hierarchiáját az egyéni teljesítmények kombinációjának eredményei alapján határozza meg,...
Read more...

Keress bennünket a Facebookon!

Elérhetőség

titkarsagTitkárság

1989 Dec. 21 u., 128 sz.

400604 Kolozsvár

Tel:  +40-264.42.46.74

        +40-264.41.99.58

Fax: +40-264.42.46.74

Tanulmányi épület

Plugarilor utca, 34 szám

400604 Kolozsvár

Térkép