Oktatók publikációi


Csata Zsombor publikációi

1. Cărţi publicate:
1. Papp Z. Attila – Csata Zsombor: „Aranymetszés 2013. Külhoni magyar doktoranduszok a Kárpát –medencében” (Doctoranzi maghiari din Bazinul Carpatic), Budapest, Ed. Gondolat, 2013.
2. Csata Zsombor – Márton János – Papp Z. Attila – Salat Levente – Péntek János: ”Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai.” (Situaţia şi perspectivele educaţiei superioare maghiare din Transilvania). Editura Ábel, 2010.
3. Csata Zsombor: „A vállalkozások szociológiája. Gazdaságszociológiai szempontok az erdélyi kis- és középvállalkozások vizsgálatában.” (Sociologia antreprenoriatului. Dimensiuni socio-economice în cercetarea întreprinderilor mici şi mijlocii). Editura Presa Universitara Clujana, 2007 – curs universitar
4. Magyari Tivadar – Veres Valér – Csata Zsombor: „Magyar fiatalok a Partiumban és Belső Erdélyben az ezredfordulón” (Tinerii maghiari din Transilvania Centrală şi de Vest la sfârşitul mileniului), Fundaţia pentru Cercetări Sociale Max Weber, Cluj Napoca, 2003.
2. Articole/studii de specialitate apărute în volume din străinătate:
1. Papp Z. Attila – Csata Zsombor: „A külhoni magyar doktoranduszok helyzete és karrierperspektívái a Kárpát Medencében” (Situaţia şi perspectivele de carieră a doctoranzilor maghiari în Bazinul Carpatic). In. Berényi János (szerk.) Tudományos Diszkursusok (Discursuri Ştiinţifice). Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Novi Sad, 2013. pp. 18-38
2. Csata Zsombor: „Confiance o scepticisme: l’evaluation des institutions civiles et politiques en Roumanie.”, în Dorothe C. Sossa (ed.): Nouvelles democraties et socialisation politique. Etude comparee des cas du Benin, du Bukina Faso et de la Roumanie. L’Harmattan, Paris, 2012. pp. 181-201.
3. Csata Zsombor: „A vállalkozás-sűrűség településszintű eltérései Dél-Erdélyben és a Bánságban – szocio-demográfiai magyarázatok” in Horváth Gyula (szerk.) Dél-Erdély és Bánság, MTA Regionális Kutatások Központja –Dialóg Campus kiadó, Pécs-Budapest, 2009., pp. 123-139
1
4. Csata Zsombor - Veres Valér: „Oktatás, képzés” in Horváth Gyula (szerk.) Dél-Erdély és Bánság, MTA Regionális Kutatások Központja –Dialóg Campus kiadó, Pécs-Budapest, 2009. pp. 234-266
5. Csata Zsombor: „A vállalkozások elterjedésének szocio-kulturális meghatározói Erdély falvaiban.”(Determinanţii socio-culturali ai răspândirii antreprenoriatului din zonele rurale din Transilvania), în S. Nagy Katalin – Orbán Annamária (coord.) Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben. (Valori şi norme într-o perspectivă interdisciplinară), Editura Gondolat, Budapesta., 2007, pp. 530-547.
6. Csata Zsombor – Kiss Dénes – Veres Valér: „A romániai magyarok társadalmi helyzete és perspektívái” (Situaţia socială şi perspectivele maghiarilor din România), în Papp Z. Attila – Veres Valér: Kárpát Panel 2007 – Gyorsjelentés (Bazinul Carpatic 2007 – Raport regional), Academia Maghiară de Ştiinţe, Budapesta, 2007, pp. 5-68.
7. Csata Zsombor: „Vállalkozások” (Întreprinderile), în Horváth Gyula (coord.) Északnyugat-Erdély (Transilvania de Nord-Vest), Academia Maghiară de Ştiinţe Centu de Cercetare Regională – Editura Dialóg Campus, Pécs-Budapesta, 2006, pp. 374-386.
8. Csata Zsombor: „Felsőoktatás. Iskolázottsági esélyegyenlőtlenségek az regió fiataljai körében” (Educaţia superioară. Inegalităţi de şcolarizare în regiune), în Horváth Gyula (coord.) Északnyugat-Erdély (Transilvania de Nord-Vest), Academia Maghiară de Ştiinţe Centu de Cercetare Regională – Editura Dialóg Campus, Pécs-Budapesta, 2006, pp. 467-487.
9. Csata Zsombor: „Az iskolázottsági esélyek társadalmi meghatározottsága az erdélyi magyar fiatalok körében” (Determinanţii sociali ai şanselor de educaţie în rândul tinerilor din Transilvania), în Gábor Kálmán – Veres Valér (coord.) A perifériából a centrumba. Az erdélyi fiatalok helyzetképe az ezredforduló után. (Din periferie spre centru. Imaginea tineretului din Transilvania la începutul mileniului), Editura Belvedere, Szeged, 2006, pp. 75-107.
10. Csata Zsombor – Kiss Dénes – Kiss Tamás: „Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerről” (Despre sistemul instituţional cultural maghiar din Transilvania), în Blénesi Éva – Mandel Kinga – Szarka László (coord.) A kultúra világa. A határon túli magyar kulturális intézményrendszer (Lumea culturii – Sistemul instituţional cultural maghiar de dincolo de graniţă) – Editura Academia Maghiară de Ştiinţe – Institutul de Cercetare a Minorităţilor, Budapesta, 2005, pp. 50-75.
11. Csata Zsombor – Magyari Tivadar – Veres Valér: 15. „Mozaik 2001 – Gyorsjelentés – Belső Erdély” (Mozaic 2001 – Raport regional – Transilvania Centrală), în Szabó T. -Bauer B.- Laki L. (coord.) „Mozaik2001 – Gyorsjelentés – Magyar fiatalok a Kárpát medencében” (Mozaic 2001 – Raport regional – Tinerii maghiari din Bazinul Carpatic), Editura Institutului Maghiar pentru Cercetarea Tineretului, Budapesta, 2002, pp. 137-188.
12. Csata Zsombor: „Magyarországi vendégmunka a határon túli magyarok körében” (Muncitori sezonieri în Ungaria în rândul maghiarilor de dincolo de graniţe), în Dobos Ferenc (coord.): Az autonóm lét kihívásai kisebbségben, Editura BFI – Books in Print – Osiris, Budapesta, 2001, pp. 264-280.
13. Csata Zsombor – Dobos Ferenc: “Migrációs folyamatok a határon túli magyarok körében” (Procesele migraţionale în rândul maghiarilor de dincolo de graniţă), în Dobos
2
Ferenc (coord.) Az autonóm lét kihívásai kisebbségben, Editura BFI – Books in Print – Osiris, Budapesta, 2001, pp. 229-258.
3. Articole/studii de specialitate apărute în volume din ţară
1. Csata Zsombor (ed.) 2011. „Antreprenori – aşteptări, oportunităţi şi dificultăţi - Raport de cercetare II.” Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice. Cluj Napoca, 2011
2. Csata Zsombor (ed.) 2011. „Potenţialul antreprenorial – oportunităţi şi dificultăţi - Raport de cercetare I.” Centrul de Cercetare a Relaţiilor Interetnice. Cluj Napoca, 2011
3. Csata Zsombor – Szabó Júlia: „Oktatás” (Educaţia), în Benedek József (coord.) Románia – Tér, gazdaság, társadalom (România. Spaţiu, economie, societate), Editura Kriterion, Cluj Napoca, 2011.
4. Papp Z. Attila, Salat Levente, Péntek János, Csata Zsombor: „Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai” (Situaţia şi perspectivele educaţiei superioare maghiare din Transilvania) In: Bodó Barna (ed.) Romániai Magyar Évkönyv (Anuarul Maghiar din Romania 2009- 2010) Szórvány Alapítvány, Timişoara 2011. pp. 437-446.
5. Kiss Tamás – Csata Zsombor: „Migrációs potenciál vizsgálatok Erdélyben” (Cercetări ale potenţialului migraţional din Transilvania), în Kiss Tamás (coord.) Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben (Procese demografice în Transilvania la sfârşitul mileniului), Editura Kriterion, Cluj Napoca, 2004, pp. 91-125.
6. Csata Zsombor: „Az iskoláztatás nyelvének szociológiai háttere Erdélyben” (Determinanţii sociali ai limbii de şcolarizare în Transilvania), în Kiss Tamás (coord.) Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben (Procese demografice în Transilvania la sfârşitul mileniului), Editura Kriterion, Cluj Napoca, 2004, pp. 257-279.
7. Csata Zsombor: „Tineret-centrism (Jugendzentrizmus) şi toleranţă politică în rândul liceenilor transilvăneni”,în Veres Valér (coord.) Liceenii ardeleni în tranziţie, Editura Limes, Cluj Napoca, 2000. pp. 130-143.
8. Csata Zsombor: „Ifjúságcentrizmus és politikai attitűdök az erdélyi középiskolások körében” (Tineret-centrism şi atitudini politice în rândul liceenilor din Transilvania), în Veres Valér (coord.) Nemzeti vagy nemzedéki integráció? (Integrare naţională sau generaţională?) Editura Limes – Új Mandátum, Cluj Napoca –Budapesta, 2000, pp. 143-158.
4. Lucrări în publicaţii cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale recunoscute sau în reviste ştiinţifice având prestigiu recunoscut:
1. Csata Zsombor: "A vállalkozói aktivitás egyes sajátosságai és tényezői Erdélyben". (Unele particularităţi ale activităţii antreprenoriale din Transilvania) In Területi Statisztika, 2013/1, KSH, Budapest. pp. 25-46.
2. Csata Zsombor: „The Social Determinants of Entrepreneurial Activity in Rural Transylvania”, Studia Sociologia, 2012/1., Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană, pp. 101-124.
3
3. Csata Zsombor - Deák Attila: „Gazdasági etnocentrizmus, etnikai fogyasztás az erdélyi magyarok körében.” (Etnocentrism economic, consum etnic în rândul maghiarilor din Transilvania) In. Közgazdász Fórum, 2010/8. Cluj Napoca. pp. 31-50.
5. Articole/studii de specialitate apărute în reviste recunoscute în străinătate:
1. Papp Z. Attila – Csata Zsombor: „Külhoni magyar doktoranduszok: nemzetközi kontextusok és Kárpát-medencei jellegzetességek” (Doctoranzi maghiari în diasporă: contexte internaţionale şi caracteristici în Bazinul Carpatic). In Kisebbségkutatás (Minority Studies), 2013/3. pp. 7-34.
2. Csata Zsombor: „A képzésből a munka világába való átmenet az erdélyi diplomás fiataloknál.” (Tranziţia între şcoală şi muncă în rândul tinerilor cu educaţie superioară din Transilvania), în REGIO, 2006/2, Budapesta, pp. 43-64.
3. Csata Zsombor: „Az iskolaválasztás társadalmi meghatározói az erdélyi magyar tanulók körében” (Determinanţii sociali ai alegerii de şcoală în rândul elevilor maghiari din Transilvania), în Új Ifjúsági Szemle, 2005/4, editura Új Mandátum, Budapesta, pp. 85-98.
4. Csata Zsombor: „A származás hatása a továbbtanulásban az erdélyi magyar fiataloknál” (Efectele originii sociale asupra şcolarizării în rândul tinerilor maghiari din Transilvania), în Új Ifjúsági Szemle, 2004/4, Editura Új Mandátum, Budapesta, pp. 61-79.
5. Csata Zsombor: „Az átmenet társadalmi tere (Spaţiul social al tranziţiei)” – recenzie, în Társadalom és Gazdaság, Editura Academică, Budapesta, 2003/2, pp. 343-355.
6. Articole/studii de specialitate apărute în reviste acreditate CNCSIS:
1. Csata Zsombor - Dániel Botond - Kiss Dénes - Ruszuly Emese - Sólyom Zsuzsa „Diplomás karrierpályák az erdélyi magyar fiatalok körében”. (Drumuri de carieră în rândul absolvenţilor de facultate) In Erdélyi Társadalom, 2009/1
2. Csata Zsombor: „A vállalkozói potenciál területi eltéréseinek társadalmi magyarázatai Erdély rurális térségeiben.” (Determinanţii sociali ai potenţialului antrepreorial din regiunile rurale din Transilvania) în Korunk 2006/7, Cluj Napoca, pp. 5-22.
3. Csata Zsombor: „A vállalkozások megjelenésének társadalmi meghatározottsága a Székelyföld falvaiban.” (Determinarea socială a apariţiei întreprinderilor în localităţile rurale din Secuime) în Erdélyi Társadalom: 2005/2 , Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, pp. 91-114
4. Csata Zsombor – Dániel Botond: „Átmenet a képzésből a munka világába az erdélyi magyar fiatalok körében” (Tranziţia între şcoală şi muncă în rândul tinerilor maghiari din Transilvania), în Korunk, 2005/11, Cluj Napoca, pp. 55-66.
5. Csata Zsombor: „Ifjúság és közélet az Új Ifjúsági Szemle hasábjain” (Tineretul şi viaţa publică în revista Új Ifjúsági Szemle), în Erdélyi Társadalom: 2005/1, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, pp. 221-228.
4
6. Csata Zsombor: „Iskolázottsági esélyegyenlőtlenségek az erdélyi magyar fiatalok körében” (Egalitate de şanse a elevilor maghiari de diferite origini sociale din Transilvania), în Erdélyi Társadalom: 2004 II/1 , Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, pp. 99-132
7. Csata Zsombor – Kiss Dénes – Kiss Tamás: „Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerről” (Despre sistemul instituţional cultural maghiar din Transilvania, în Erdélyi Társadalom, 2004 II/1, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, pp. 133-164
8. Csata Zsombor – Kiss Tamás: „Migrációs potenciál Erdélyben” (Potenţialul migraţional din Transilvania) în Erdélyi Társadalom 2004/1, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, pp. 7-38.
9. Csata Zsombor – Ercsei Kálmán: „Regionális terek és társadalmi átmenet Romániában – Dumitru Sandu regionális elemzéseinek tipológiájáról” (Spaţiul regional şi tranziţia socială – despre tipologia de analiză a lui Dumitru Sandu), în Erdélyi Társadalom 2003/1, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca, pp. 155-162.
10. Csata Zsombor: „A politikai-adminisztratív elit változásai Csíkszeredában (1968-2000)” (Schimbarea elitei politico-administrative în Miercurea-Ciuc, 1969-2000), în Magyar Kisebbség, 2002/4, pp. 260-286.
7. Articole/studii de specialitate apărute în alte reviste în ţară:
1. Csata Zsombor – Kiss Dénes – Kiss Tamás – Sólyom Andrea: „Vallás és modernizáció a Mezőségen” (Religie şi modernizare în Transilvania Centrală), în WEB – Revistă de Sociologie, 2001/8-9., Fundaţia pentru Cercetări Sociale Max Weber, Cluj Napoca, pp. 34-53.
2. Csata Zsombor – Kiss Dénes – Kiss Tamás – Péter László – Sólyom Andrea: „Cultură civică”, ediţie specială a revistei WEB – Revistă de Sociologie, Editura Gewalt, Cluj Napoca, 2000
3. Csata Zsombor: Pierre Bourdieu: “Despre televiziune” - recenzie, în WEB – Revistă de Sociologie, 1999/ 3-4., pp. 89-92..

felveteli plakat 2017

December 8-án nyílt meg, és a tervek szerint december 20-áig látogatható az a kiállítás, melynek keretében 17 trópusi lepkefaj több mint 160 élő egyedét tekintheti meg a kolozsvári közönség. A...
Read more...
A Babeș–Bolyai Tudományegyetem a legelső helyen szerepel a romániai egyetemek globális rangsorában az Egyetemi Metarangsor–2017 felmérés alapján, amely a hazai egyetemek hierarchiáját az egyéni teljesítmények kombinációjának eredményei alapján határozza meg,...
Read more...

Keress bennünket a Facebookon!

Elérhetőség

titkarsagTitkárság

1989 Dec. 21 u., 128 sz.

400604 Kolozsvár

Tel:  +40-264.42.46.74

        +40-264.41.99.58

Fax: +40-264.42.46.74

Tanulmányi épület

Plugarilor utca, 34 szám

400604 Kolozsvár

Térkép