Kezdőlap


Gazdaságszociológiai kutatások, vállalkozások társadalmi beágyazottságának kutatása

E kutatási irány elindítója Csata Zsombor, a Corvinus Egyetemmel való többéves együttműködés eredményeként, ahonnan vendégoktatóként több évet is tanított a BBTE-n Kuczi Tibor és Szántó Zoltán.

Az empirikus vizsgálat a Vállalkozások társadalmi meghatározottsága Erdélyben címmel 2005 és 2007 között zajlott, ami Csata doktori témája is volt, ebben a kis- és középvállalkozások elterjedésének és fejlődésének szocio-ökonómiai hátterét vizsgálja.

A kutatómunka egy másik, 2006-2007 között zajló Helyzetkép a munkaerőpiaci keresletről Erdély magyarlakta vidékein projekttel gazdagodott. A 2008-2010 között zajlott kutatás az Életünk fordulópontjai – Erdély 2. alprogramja, valamint az Etnikumközi viszonyok és társadalmi szolidaritás című nagymintás, omnibusz vizsgálat feldolgozásával folytatódott. Ezt követően került sor a 2011-2013 Integrált vállalkozásfejlesztési programra Erdély három fejlesztési régiójában, HEFOP támogatással[1].

A kutatási irány egy másik leágazása a gazdasági etnocentrizmus, etnikai fogyasztás témájára koncentrált. A fenti vizsgálatok adatai, és egy 600 fős, Deák Attila által végzett kolozsvári hallgatói vizsgálat alapján vizsgálták, hogy létezik-e, és ha igen milyen mértékű a gazdasági etnocentrizmus a romániai magyarok körében, milyen piacokon és tranzakciós helyzetekben van jelen, mely társadalmi csoportok esetében jellemző leginkább. Az eredmények azt mutatják, hogy a gazdasági etnocentrizmus egy létező jelenség az erdélyi magyarok körében és leginkább a többségi etnikummal szembeni bizalom hiányával, a románokkal való kapcsolatok intenzitásával és a lakhely etnikai összetételével hozható kapcsolatba, lásd: Csata Zsombor - Deák Attila: Gazdasági etnocentrizmus, etnikai fogyasztás az erdélyi magyarok körében. Közgazdász Fórum, 2010/8.

A vállalkozói potenciál, a vállalkozói aktivitás és fejlesztés társadalmi beágyazottsága

A BBTE—MWTK műhely keretében Csata Zsombor vezetésével már a 2000-es évek közepén elindultak a vállalkozások társadalmi beágyazottságát célzó kutatások. E kutatómunka eredményeként elmondható, hogy Romániában a 2000-es évek végére a működő több mint félmillió jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás (kereskedelmi társaság) lakosságra vetített arányában jelentősen elmarad az uniós átlagtól, amit a vállalkozói szféra alacsonyabb fragmentációjának a jeleként értelmezhető. Erdélyben a vállalkozások ezer lakosra vetített száma meghaladja az országos átlagot, a vállalkozói aktivitás – Bukarest kivételével – lényegesen nagyobb, mint az ország többi régiójában. Az erdélyi falvak vállalkozás térképén jól látszik, hogy a nagyobb városok tágabb rurális körzetében intenzívebb a vállalkozói aktivitás. Ez a tendencia azonban csak a nemzeti és regionális fejlesztési pólusok esetében érvényes (Kolozsvár, Temesvár, Brassó, Nagyszeben, Arad, Marosvásárhely). (Csata Zs. 2009)

A vállalkozói potenciál és a vállalkozói aktivitás vizsgálatának egy további állomása az „Integrált vállalkozásfejlesztési modell három fejlesztési régió kisvárosaiban” című humánerőforrás-fejlesztési (POSDRU) EU finanszírozású projekt keretében zajlott 2011-2013 közötti időszakban. A program célja a vállalkozói szellem erősítése és a vállalkozói készségek fejlesztése volt Erdély három (észak-nyugati, központi és nyugati) fejlesztési régiójának kisvárosaiban. A vezető intézményi partner a Romániai Vállalkozásokért Egyesület volt, a vállalkozásfejlesztési stratégia megalapozásához kapcsolódó kutató partner a BBTE Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpontja, ám a BBTE részéről más szakirányok kutatóit is bevonták. Kutatásvezető: Csata Zsombor, résztvevő (erdélyi) kutatók: Kiss Dénes, Péter László, Pásztor Gyöngyi, Györfy Lehel, Toma Stefánia, Veres Valér, Vitos Katalin, Pakot Ágnes, Szőcs Emese.

A többfázisú és módszertanilag is több lábon álló kutatás először a vállalkozás-sűrűség regionális különbségeit vizsgálta, a hivatalos vállalkozói statisztikák felhasználásával (elsősorban a Nemzeti Statisztikai Hivatal és az Országos Kereskedelmi Kamara nyilvántartásai és aggregálatlan adatai). Ezt követően egy 1000 kis- és középvállalkozásra kiterjedő kutatásra került sor, melynek soránmegvizsgálták a vállalkozók főbb szociológiai jellemzőit, motivációit, terveit, problémáit, lehetőségeit és elvárásait, azokat a tipikus probléma-rendszereket, amelyek a gazdasági válság kapcsán a vállalkozások működtetése kapcsán jelentkeztek vagy felerősödtek. Mindemellett megvizsgálták a vállalkozások társadalmi környezetét, a vállalkozások sikerével kapcsolatos reprezentációkat, a vállalkozók politikai- és gazdasági környezettel szembeni alapvető attitűd-rendszereit (véleményeket és az ezeket megalapozó beállítódásokat). A kérdőíves kutatást 7, vállalkozókkal készült fókuszcsoportos vizsgálattal egészítették ki, melynek segítségével több ideáltipikus vállalkozói szegmenst sikerült elkülöníteni.

A kutatás a vállalkozói aktivitás jellegzetességei mellett a régió vállalkozói potenciálját is vizsgálta. Ez az elemzés egy 3021 fős mintán végzett, személyes megkérdezésen alapuló kérdőíves vizsgálat, Erdély kisvárosaiban élő felnőtt népességre volt reprezentatív. A terepmunka lebonyolítását az IRES Intézet munkatársai végezték. A lakossági kérdőíves vizsgálat célja az volt, hogy alaposabban feltárja a vállalkozói szándék jellegzetességeit, genealógiáját, a potenciális vállalkozók motivációit, terveit, problémáit, lehetőségeit és elvárásait, azokat a tipikus probléma-rendszereket, amelyek a gazdasági válság kapcsán jelentkeztek vagy felerősödtek, megvizsgálni és modellezni a politikai- és gazdasági környezettel szembeni alapvető attitűd-rendszereket (véleményeket és az ezeket megalapozó beállítódásokat), mindezt a potenciális vállalkozók képzési igényeinek felderítése és jobb megértése érdekében.

A 7 helyszínen lezajlott fókuszcsoportos vizsgálat keretében az alábbi problémacsomagokat vizsgálták: alkalmazotti vagy vállalkozói lét dilemmái, előnyök és hátrányok, lehetőségek és korlátok a vállalkozások előtt, a vállalkozói siker feltételei, a vállalkozók társadalmi megítélése, képzési igények, üzleti szolgáltatások, elvárások, jövőkép és vízió.

Kapcsolódó publikációk: Csata Zsombor (2007), A vállalkozások szociológiája. Gazdaságszociológiai szempontok az erdélyi kis- és középvállalkozások vizsgálatában, Csata Zs. (2009), A vállalkozás-sűrűség településszintű eltérései Dél-Erdélyben és a Bánságban – szocio-demográfiai magyarázatok, Csata Zs.(2007), A vállalkozások elterjedésének szocio-kulturális meghatározói Erdély falvaiban, Csata Zs. (szerk, 2011) Integrált vállalkozás-fejlesztési modell három fejlesztési régió kisvárosaiban kutatásjelentés I. és II., Csata Zs. (2012), The Social Determinants of Entrepreneurial Activity in Rural Transylvania, további publikációk közlése folyamatban van.

felveteli plakat 2017

December 8-án nyílt meg, és a tervek szerint december 20-áig látogatható az a kiállítás, melynek keretében 17 trópusi lepkefaj több mint 160 élő egyedét tekintheti meg a kolozsvári közönség. A...
Read more...
A Babeș–Bolyai Tudományegyetem a legelső helyen szerepel a romániai egyetemek globális rangsorában az Egyetemi Metarangsor–2017 felmérés alapján, amely a hazai egyetemek hierarchiáját az egyéni teljesítmények kombinációjának eredményei alapján határozza meg,...
Read more...

SzocioBlog

Október 29-én, vasárnap, tanszéki kirándulást szervezünk Kalotaszegre. A vonatozással egybekötött gyalogtúrán négy alszegi falut látogatunk meg, Zsobokot, Farnast, Kispetrit és Sztánát, de nem hagyjuk ki az almási várat és Kós...
Read more...
Az iskolai hierarchiák legnagyobb befolyásolója a családi háttér, a kinézet és az év (…). Ha ez a három passzol az életedben, biztos te leszel az a szereplő, akit mindenki irigyel,...
Read more...

Vizuális Műhely

Május 19-én újabb fotókiállítás nyílt a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Sociollogicum épületének halljában Szalai Luca képeiből, aki a Budapesti Corvinus Egyetem szociológia és a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem kulturális antropológia szakán végzett. A...
Read more...
„Az iskola diákszemmel. Képek az iskola nem nyilvános életéből”fotópályázatunkra beérkező pályamunkák kiértékelésének eredményeként a pályázatokat elbíráló bizottság úgy döntött, hogy első díjat a beérkező pályázatok egyike számára sem ítél oda....
Read more...

Keress bennünket a Facebookon!

Elérhetőség

titkarsagTitkárság

1989 Dec. 21 u., 128 sz.

400604 Kolozsvár

Tel:  +40-264.42.46.74

        +40-264.41.99.58

Fax: +40-264.42.46.74

Tanulmányi épület

Plugarilor utca, 34 szám

400604 Kolozsvár

Térkép