Kezdőlap


Gazdaságszociológiai kutatások, vállalkozások társadalmi beágyazottságának kutatása

E kutatási irány elindítója Csata Zsombor, a Corvinus Egyetemmel való többéves együttműködés eredményeként, ahonnan vendégoktatóként több évet is tanított a BBTE-n Kuczi Tibor és Szántó Zoltán.

Az empirikus vizsgálat a Vállalkozások társadalmi meghatározottsága Erdélyben címmel 2005 és 2007 között zajlott, ami Csata doktori témája is volt, ebben a kis- és középvállalkozások elterjedésének és fejlődésének szocio-ökonómiai hátterét vizsgálja.

A kutatómunka egy másik, 2006-2007 között zajló Helyzetkép a munkaerőpiaci keresletről Erdély magyarlakta vidékein projekttel gazdagodott. A 2008-2010 között zajlott kutatás az Életünk fordulópontjai – Erdély 2. alprogramja, valamint az Etnikumközi viszonyok és társadalmi szolidaritás című nagymintás, omnibusz vizsgálat feldolgozásával folytatódott. Ezt követően került sor a 2011-2013 Integrált vállalkozásfejlesztési programra Erdély három fejlesztési régiójában, HEFOP támogatással[1].

A kutatási irány egy másik leágazása a gazdasági etnocentrizmus, etnikai fogyasztás témájára koncentrált. A fenti vizsgálatok adatai, és egy 600 fős, Deák Attila által végzett kolozsvári hallgatói vizsgálat alapján vizsgálták, hogy létezik-e, és ha igen milyen mértékű a gazdasági etnocentrizmus a romániai magyarok körében, milyen piacokon és tranzakciós helyzetekben van jelen, mely társadalmi csoportok esetében jellemző leginkább. Az eredmények azt mutatják, hogy a gazdasági etnocentrizmus egy létező jelenség az erdélyi magyarok körében és leginkább a többségi etnikummal szembeni bizalom hiányával, a románokkal való kapcsolatok intenzitásával és a lakhely etnikai összetételével hozható kapcsolatba, lásd: Csata Zsombor - Deák Attila: Gazdasági etnocentrizmus, etnikai fogyasztás az erdélyi magyarok körében. Közgazdász Fórum, 2010/8.

A vállalkozói potenciál, a vállalkozói aktivitás és fejlesztés társadalmi beágyazottsága

A BBTE—MWTK műhely keretében Csata Zsombor vezetésével már a 2000-es évek közepén elindultak a vállalkozások társadalmi beágyazottságát célzó kutatások. E kutatómunka eredményeként elmondható, hogy Romániában a 2000-es évek végére a működő több mint félmillió jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás (kereskedelmi társaság) lakosságra vetített arányában jelentősen elmarad az uniós átlagtól, amit a vállalkozói szféra alacsonyabb fragmentációjának a jeleként értelmezhető. Erdélyben a vállalkozások ezer lakosra vetített száma meghaladja az országos átlagot, a vállalkozói aktivitás – Bukarest kivételével – lényegesen nagyobb, mint az ország többi régiójában. Az erdélyi falvak vállalkozás térképén jól látszik, hogy a nagyobb városok tágabb rurális körzetében intenzívebb a vállalkozói aktivitás. Ez a tendencia azonban csak a nemzeti és regionális fejlesztési pólusok esetében érvényes (Kolozsvár, Temesvár, Brassó, Nagyszeben, Arad, Marosvásárhely). (Csata Zs. 2009)

A vállalkozói potenciál és a vállalkozói aktivitás vizsgálatának egy további állomása az „Integrált vállalkozásfejlesztési modell három fejlesztési régió kisvárosaiban” című humánerőforrás-fejlesztési (POSDRU) EU finanszírozású projekt keretében zajlott 2011-2013 közötti időszakban. A program célja a vállalkozói szellem erősítése és a vállalkozói készségek fejlesztése volt Erdély három (észak-nyugati, központi és nyugati) fejlesztési régiójának kisvárosaiban. A vezető intézményi partner a Romániai Vállalkozásokért Egyesület volt, a vállalkozásfejlesztési stratégia megalapozásához kapcsolódó kutató partner a BBTE Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpontja, ám a BBTE részéről más szakirányok kutatóit is bevonták. Kutatásvezető: Csata Zsombor, résztvevő (erdélyi) kutatók: Kiss Dénes, Péter László, Pásztor Gyöngyi, Györfy Lehel, Toma Stefánia, Veres Valér, Vitos Katalin, Pakot Ágnes, Szőcs Emese.

A többfázisú és módszertanilag is több lábon álló kutatás először a vállalkozás-sűrűség regionális különbségeit vizsgálta, a hivatalos vállalkozói statisztikák felhasználásával (elsősorban a Nemzeti Statisztikai Hivatal és az Országos Kereskedelmi Kamara nyilvántartásai és aggregálatlan adatai). Ezt követően egy 1000 kis- és középvállalkozásra kiterjedő kutatásra került sor, melynek soránmegvizsgálták a vállalkozók főbb szociológiai jellemzőit, motivációit, terveit, problémáit, lehetőségeit és elvárásait, azokat a tipikus probléma-rendszereket, amelyek a gazdasági válság kapcsán a vállalkozások működtetése kapcsán jelentkeztek vagy felerősödtek. Mindemellett megvizsgálták a vállalkozások társadalmi környezetét, a vállalkozások sikerével kapcsolatos reprezentációkat, a vállalkozók politikai- és gazdasági környezettel szembeni alapvető attitűd-rendszereit (véleményeket és az ezeket megalapozó beállítódásokat). A kérdőíves kutatást 7, vállalkozókkal készült fókuszcsoportos vizsgálattal egészítették ki, melynek segítségével több ideáltipikus vállalkozói szegmenst sikerült elkülöníteni.

A kutatás a vállalkozói aktivitás jellegzetességei mellett a régió vállalkozói potenciálját is vizsgálta. Ez az elemzés egy 3021 fős mintán végzett, személyes megkérdezésen alapuló kérdőíves vizsgálat, Erdély kisvárosaiban élő felnőtt népességre volt reprezentatív. A terepmunka lebonyolítását az IRES Intézet munkatársai végezték. A lakossági kérdőíves vizsgálat célja az volt, hogy alaposabban feltárja a vállalkozói szándék jellegzetességeit, genealógiáját, a potenciális vállalkozók motivációit, terveit, problémáit, lehetőségeit és elvárásait, azokat a tipikus probléma-rendszereket, amelyek a gazdasági válság kapcsán jelentkeztek vagy felerősödtek, megvizsgálni és modellezni a politikai- és gazdasági környezettel szembeni alapvető attitűd-rendszereket (véleményeket és az ezeket megalapozó beállítódásokat), mindezt a potenciális vállalkozók képzési igényeinek felderítése és jobb megértése érdekében.

A 7 helyszínen lezajlott fókuszcsoportos vizsgálat keretében az alábbi problémacsomagokat vizsgálták: alkalmazotti vagy vállalkozói lét dilemmái, előnyök és hátrányok, lehetőségek és korlátok a vállalkozások előtt, a vállalkozói siker feltételei, a vállalkozók társadalmi megítélése, képzési igények, üzleti szolgáltatások, elvárások, jövőkép és vízió.

Kapcsolódó publikációk: Csata Zsombor (2007), A vállalkozások szociológiája. Gazdaságszociológiai szempontok az erdélyi kis- és középvállalkozások vizsgálatában, Csata Zs. (2009), A vállalkozás-sűrűség településszintű eltérései Dél-Erdélyben és a Bánságban – szocio-demográfiai magyarázatok, Csata Zs.(2007), A vállalkozások elterjedésének szocio-kulturális meghatározói Erdély falvaiban, Csata Zs. (szerk, 2011) Integrált vállalkozás-fejlesztési modell három fejlesztési régió kisvárosaiban kutatásjelentés I. és II., Csata Zs. (2012), The Social Determinants of Entrepreneurial Activity in Rural Transylvania, további publikációk közlése folyamatban van.

felveteli plakat 2017

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Rektora és Szenátusának Elnöke, valamint a Református Tanárképző Kar Dékánja tisztelettel meghívja Önt a Doctor Honoris Causa cím átadó ünnepségére, amelynek keretében Dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár, a Debreceni Református...
Read more...
Kedves diákok! Pótfelvételit hirdet a BBTE Szakkollégiuma, ahova a Babeş–Bolyai Tudományegyetem azon diákjai jelentkezhetnek, akik legalább egy tanévet elvégeztek alapképzésben. A beiratkozás online történik, a felvételi dossziét elektronikus változatban, szkennelt...
Read more...

SzocioBlog

Az iskolai hierarchiák legnagyobb befolyásolója a családi háttér, a kinézet és az év (…). Ha ez a három passzol az életedben, biztos te leszel az a szereplő, akit mindenki irigyel,...
Read more...
A jelenlegi létszituációban a tanulóknak olyasvalakire van szükségük, aki nem irányít, csak irányt mutat és motivál. Ugyanakkor az adott tanár oktatási módszere is merőben befolyásolja a diákok tanórán történő tevékenységét....
Read more...

Vizuális Műhely

Május 19-én újabb fotókiállítás nyílt a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Sociollogicum épületének halljában Szalai Luca képeiből, aki a Budapesti Corvinus Egyetem szociológia és a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem kulturális antropológia szakán végzett. A...
Read more...
„Az iskola diákszemmel. Képek az iskola nem nyilvános életéből”fotópályázatunkra beérkező pályamunkák kiértékelésének eredményeként a pályázatokat elbíráló bizottság úgy döntött, hogy első díjat a beérkező pályázatok egyike számára sem ítél oda....
Read more...

Keress bennünket a Facebookon!

Elérhetőség

titkarsagTitkárság

1989 Dec. 21 u., 128 sz.

400604 Kolozsvár

Tel:  +40-264.42.46.74

        +40-264.41.99.58

Fax: +40-264.42.46.74

Tanulmányi épület

Plugarilor utca, 34 szám

400604 Kolozsvár

Térkép